• English
 • Ελληνικά
 • Nederlands
 • Italiano
 • Português
 • Български
 • 简体中文
 • Hrvatski
 • Čeština
 • Deutsch
 • Polski
 • Русский

Йонийски Университет

Профил на организацията

Йонийският Университет е основан през 1984 година и се намира на гръцкия остров Корфу. През последните 20 години университетът показва забележителен растеж и напредък, изразяващ се в нови академични институти и млад, но опитен академичен състав. Днес университетът е модерна и динамична академична институция, състояща се от 6 института и 9 отделни следдипломни програми, всеки от които се отличава със своя типичен културен, научен и образователен характер. Шестте института са (в скоби годината на основаване):

Институт по история (1985), Институт по чужди езици и превод (1986), Инситут по музика (1992), Институт по архивни и библиотечни науки (1993), Институт по информатика (2004) и Институт по аудиовизуални изкуства (2004).

Фактът, че една от двете специализации на Института по информатика е Хуманитарна информатика и това, че останалите 5 института са фокусирани върху класически науки показва ясно хуманитарния фокус на университета. Накратко, Йонийският университет е известен с оригиналността и иновативността на изследваните и изучавани теми, както и с твърдото си решение да се развива и разширява, но в малки числа и рамки. Това е видно от съотношението между преподаватели и студенти, което е 1 към 10.

Роля в проекта

Йонийският университет е представен в проекта от Института по информатика и Института по чужди езици и превод. Комбинацията от опита на двата института в сферите на езиковите технологии и в технологиите за превод е от изключителна важност за успешното изпълнение на задачите в проекта.

Университетът ще предостави инфраструктурата, необходима за автоматичен превод на гръцки, ще конфигурира платформата за краудсорсинг, ще проведе експериментите по получаването на паралелен корпус за гърцки чрез краудсорсинг (за тази цел ще бъдат ангажирани студенти от Института по чужди езици и превод) и по анотирането на настроения, теми и събития за гръцки, ще координира всички действия в проекта, които са свързани с краудсорсинг и също така участва в работни пакети 8 и 9.

Йонийският университет притежава голям опит в обработката на естествен език и текст. Лабораторията по хуманитарна информатика участва в проекти, свързани с обработката на естествен език и краудсорсинг, и има научни публикации в международни журнали и конференции в  областите на обработката на лингвистични данни и текст, хуманитарната информатика и други. Университетът притежава опит в изпълнението и управлението на големи съвместни проекти, дори такива със сравнително кратка продължителност.

Контакт

Координатор на проекта:

Prof. Katia Kermanidis

Ioannou Theotoki 72
Corfu 49100
GREECE

Контакт

1 + 3 =
Реши тази проста задача и въведи резултата. Например, въведи 4 за 1+3